තව තොරතුරු සිංහලෙන්

YS% ,xldfõ w;S; .eñhka  osjd ld,fha oS f.dú;ek i|yd fjfyi uykais ù iekaoEj f.jQfha lKavdhï jYfhka tla/iaj úúO f;dr;=re l;d lrñkah' tu l;dny g w;S; ckl;d" ckm%jdo" cd;l l;d" tla tla .eñhkf.a w;aoelSï l;kaor wdosh we;=,;a úh' fuu l;d tlsfkld wfkla whg mejiqjo ta w;=frka b;d rij;a j w¾:j;a f,iska l;kaor lshkafkda o isáhy'  Tjqyq ;u l;kaor lshoaoS ;ekg Tìk f,i fkdfhla lshqï tla lrñka ;u l;dj w,xldr lf<dah' ta i|yd ;u Ôú;hg iïnkaO" ;ud weiQ ÿgq fkdfhla isÿùï WodyrKhg .ksñka yd Wmud f,i .ksñka kj fhÿula fy< nig tla l<y' tu lshuka m%ia:dj msre¨ hehs jHjydr úh'  Tjqyq tajd  mrmqßka mrmqrg lg jyr ;=< mj;ajd f.k wdy'

we; w;S;fha wfma uq;=ka ñ;a;ka úiska fufia wjia:djkag WÑ;j fhdod.;a fuu m%ia:dj msre¨ j,ska fndfyduhlg mdol jQ wmQre l;dkaor o we;' w;S; .eñhka w;r Ôj;a jQ W.;=ka" nqoaêu;=ka " fkdfhla ;rd;srï j, ks,orejka muKla fkdj w{dKhka yd kQ.;a .eñhka yg o isÿjQ úúO Ôjk isÿùï fuu l;dkaor j, we;=,;ah' tfy;a tfia ìysjQ msre,loS tu isÿùu g wod, l;dj wu;lj msre, muKla miqlf,l b;sß ù we;s whqre oel .ekSug we;'

ck mßkduh YS% ,xldfõ muKla fkdj f,dj wka rgj, o tf,iska u isÿjQ nj wu;l l< hq;= ke;' tneúka wm rfÜ fukau úúO m%ia:dj msre¨  f,dj wka rgj, o ìysjS ;sfí' wdishdfõ fukau hqfrdamfha o úúO rgj, wmQre m%ia:dj msre¨ olakg ,efí' Bfidma f.a l;d " cdfldí f.a lshqï fukau bkaoshdfõ wmQ¾j ri W,am;la jQ mxp ;ka;%fha o " wrdì ksfid,a,difha o fujka rij;a lshqï ish .Kkla wmg olakg ,efí'  

j;auka iudcfha m%ia:dj msre¨ lshkakka t;rï olakg ke;;a" wo jqjo me/kafkl= yuqjQ úfgl Tyq iu. flfrk iq¨ l;d nyl oS jqj m%ia:dj msre¨ y; wgla wid oek.; yel' wo wm w;r merKs l;kaor lshkakka w,am jkakg fya;=j jkafka Tjqkg tu l;d wid oek.kakg jeäysáhka fkdue;s jQ ksid úh yel' tod l=vd orejl=g l;kaorhla lshkakg iShd fyda wdÉÖ isáh o wo l=vd orejka ;u foudmshka iu. .fuka k.rhg  ixl%uKh”fuka iShd yd wdÉÖf.ka wE;aj isàu fuhg m%Odk lreKls' tfiau j;auka fndfyda iSh ,do merKs l;kaor oek fkdisàu ;j;a fya;=jls' m%ia:dj msre<la iEoS we;s wdldrh ú.%y lrñka thska .;yels wdo¾Yh úia;r lr §ug ukd oekqula ;sìh hq;=h' fy<hg Wreu jQ wmQre m%ia:dj msre¨ /ila th ks¾udKh jkakg mdol jQ l;dkaorh o iu. fuu fjí wvúhg we;=,;aj we;'

fuu fjí wvúh ks¾udKh lrkakg ud fm<eUjQfha wkd.; ore mrmqr g wfmka wE;aj hk fï iqkaor l;dkaor wikakg wjia:djla ,nd §ugh' wo f,dj jvd;au ckm%sh f;dr;=re yqjudre udOHh wka;¾cd,h njg m;aj wjika h' fy< orejl=g msre,la wikakg kj udOHhla újr lrkakg W;aidy .;af;ñ' fuu w;s¥Yalr ld¾hhla úh' wmQre m%ia:dj msre¨ fidhd .ekSuu muKla fkdj thg mdol jQ l;dkaorh fidhd .ekSug isÿúh' th iShd flfkl=f.a yäka lshd má.; l< hq;=h' jir 30 lg jeä ld,hla .=jka úÿ,s ksfõolfhl= yd yX leùfï Ys,amsfhl= f,i lghq;= l< ud úúO yX wkqlrKh lrñka bosßm;a lsÍfï yelshdj ,oafol= neúka l;kaor lshkakd f,i uu u lghq;= lf,ñ'  tajd yX mg f,i wka;¾cd,.; l< hq;=h'  fï ish,a, udf.a ;ks úhoñka bgqlrñka wkd.; ore mrmqrg odhdo lrkakg uu ;SrKh lf<ñ'

f,dj úúO m%ia:dj msre¨ yd isxy, msre¨ w;r we;s wmQre iïnkaO;dj o fuysoS fidhd ne,sk' iuyr úg tlu f;areu f.k fok msre,la NdId lsysmhlska u oelsh yel' WodyrKhla .;fyd;a " isxy, niska we;s - w¨;a b,mf;ka fyd|g msy oefukj¨''- hk msre,"  - A new broom sweeps well f,iska bx.%Sis msre,lskao oelsh yel' tfukau - fldld osh ysf|kl,a n,d Wkak¨ - kï isxy, lshuk " - Rusticus expectat dum defluat amnis - f,i ,;ska niska o oelsh yel' fuu lreKq ms<sn|j o i,ld n,kakg isÿúh' tfukau fuh wka;¾cd,hg wmQre w;aoelSula jQfha fï jkúg f,dj l=uk fjí wvúhl fyda isxy, niska msre¨ l;kaor wka;¾cd,hg tlaj fkd;snQ neúks' fuh f,dj uq,a jrg ks¾udKh l< wka;¾cd, w;ayodne,Suls' fï jk úgu fjí wvú .Kkdjl wmf.a l;kaor we;=,;a lrf.k isàu wdvïnrhls' yX mg muKla wka;¾cd, .; lr ;eîu fjku i¾jrhla ;=< l< hq;=jdla fukau ta i|yd úhoula o oeßh hq;=j ;snqks' fuh udf.a m¾fhaIKhla yd fiajdjla f,i lsisfjl=f.a Wmldr fkdue;sj ud úiska u úhoï ord .ksñka l< hq;=j ;snQ fyhska ish¨ yX mg ùäfhda tl;=jla f,i ilid hQ áhqí fjí wvúh ;=< ;ekam;a lf<ñ' wo hQ áhqí wjldYfha we;s tlu isxy, msre¨ l;kaor tl;=j wmf.a ks¾udKhhs'

fuh ks¾udKh jQfha u j;auka mrmqqr w;ßka wE;aj hk isxy, l;kaor l,dj /l.kakg;a" w;S;fha isg mej; tk m%ia:dj msre¨ ms<sn| rinr f;dr;=re j;auka mrmqr yd wkd.;h fjkqfjka odhdo lsÍu;ah' isxy, msre¨ oyia .Kkls' tajd ish,a, wka;¾cd, .; lsÍu udf.a Ôú; ld,h ;=<§u ksu l< hq;= j.lSula fldg i,lñ'
HTML Comment Box is loading comments...